ReadyPlanet.com
dot dot
ร้องเรียน Thai PBS article

กรณีการออกอากาศรายการละคร วัยใสยกกำลัง ๑๐ ตอนปังบอยตอนที่ ๑

เรียนคุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ

อ้างถึง  . หนังสือของท่านลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐        

          ๒. หนังสือที่ ส.ล.น. ๐๔/๐๑๑ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามที่เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ มีหนังสือแจ้งร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กรณีการออกอากาศรายการละคร วัยใสยกกำลัง ๑๐ ตอนปังบอยตอนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. (นำกลับมาออกอากาศใหม่) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ขอเรียนให้ทราบว่าได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว มีมติว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ จริยธรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง  การกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคายประกอบแนวทางปฏิบัติเพื่อธำรงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  

ข้อ ๘ จริยธรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง  ดังนี้

(๘.๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้วิจารณญาณในการนำเสนอเนื้อหา ภาษา ภาพ เสียง ที่อาจชักจูงผู้ชมผู้ฟังที่เป็นเด็กและเยาวชนให้เห็นผิดเป็นชอบ หรือกระตุ้นพฤติกรรม ลอกเลียนแบบ

(๘.๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ออกอากาศ หรือตีพิมพ์ภาพ และข้อมูลที่อาจมีผลเสียต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน หรือมีผลเสียต่อบทบาทหน้าที่และสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว

- แนวทางปฏิบัติเพื่อธำรงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ดังนี้

(๘.๑) ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนกับภารกิจในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการวิทยุกระจายเสียง รายการโทรทัศน์ ที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเขา

(๘.๒) ต้องตระหนักถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน ในการรับรู้ข่าวสาร และการแสดงออกของความคิดเห็น ความต้องการ ทักษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ฯลฯ

(๘.๓) กำหนดเวลาการออกอากาศรายการสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว จากเวลารายการเฉพาะผู้ใหญ่ หมั่นตรวจสอบดูแลความเหมาะสมของเนื้อหารายการในช่วงเวลาสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับเพศ เพศวิถี เพศสัมพันธ์ ภาษาที่หยาบคาย เนื้อหาที่เสนอความรุนแรง เนื้อหาที่แสดงถึงอคติหรือการปฏิบัติต่อกลุ่มคนในสังคมอย่างไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม

(๘.๔) ตระหนักในความอ่อนไหวและด้อยประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชน โดยปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหา และการนำเสนอที่ไม่เหมาะสม เช่น เนื้อหาหรือรายการที่มีความรุนแรง หรือสะเทือนอารมณ์ หรืออาจโน้มนำให้เด็กและเยาวชนให้เกิดการเลียนแบบ ด้วยการประกาศเตือนหรือแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังพิจารณาว่าเหมาะสมกับตนเอง หรือเด็กและเยาวชนในครอบครัวหรือไม่

โดยคณะกรรมการนโยบายได้มีมติรับรองมติของคณะอนุกรรมการฯ ในประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

สำหรับทีมงานผู้ผลิตรายการละคร วัยใสยกกำลัง ๑๐ ตอนปังบอยตอนที่ ๑ เห็นควรให้ฝ่ายบริหารกำชับสำนักรายการให้เข้มงวดกับฝ่ายตรวจสอบรายการ โดยผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบรายการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการทั้งภายนอกและภายในองค์การ ต้องมีความเข้าใจกรอบข้อบังคับด้านจริยธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เพราะ ส.ส.ท. เป็นสื่อสาธารณะที่แตกต่างจากองค์กรสื่ออื่น ๆ จึงต้องตระหนักและเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. โดยเคร่งครัด

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ

ติดต่อ 02 790 2138 /02 790 2156

 

 

 
กิจกรรมต่างๆของเครือข่ายฯ

ทีมงานตามเก็บทุกคำแนะนำเพื่อให้การทำงานรอบด้านจริงๆ article
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “สิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์” article
กรณีร้องเรียน Thai PBS article
การผลักดัน E-Sports เป็นหนึ่งชนิดในกีฬา article
เวที “การพนันบนสื่อโทรทัศน์: ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ” article
เครือข่ายฯไปร่วมเซ็นต์ MOU เป็นพันธมิตรกับ บมจ.อสมท ในงานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” article
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เรื่องการขับเคลื่อนมติ "เด็กกับสื่อ" article
เสวนาโต๊ะกลม "สิทธิเด็ก...ในยุคมนุษย์กล้องครองเมือง" article
งานเสวนา “คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์ ... มองให้ลึกกว่าความน่ารัก? article
การประชุมคณะทำงานพร้อมกับครอบครัวอาสาของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ article
ส่งมอบผลการสำรวจรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังออกอากาศ (Post rate) ต่อ กสทช
ผลการสำรวจ สัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว article
เครือข่ายครอบครัวร่วมกับเครือข่ายภาคี สสส. กว่า 500 องค์กร ยื่นหนังสือต้าน รธน.ม. 190 เหตุเลิกเก็บภาษีบาป ล้ม สสส. article
"คิดใหม่พรมแดนสื่อ: ประสบการณ์จากต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย" article
เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย article
เครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ออกโรงต้าน กสทช. article
เรื่องเล่า: เยือนกัลยาณมิตร สถานีโทรทัศน์ MCOT Family article
เรื่องเล่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ article
รายการ Good Moring Thailand Five Minutes Bighero article
เรื่องเล่าชาวเครือข่าย ตอน...ไปเมืองจันท์กันเถอะ article
ช่อง MONO29 ขอสัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่ายฯ article
2 กิจกรรมสำคัญของเครือข่าย article
เครือข่ายครอบครัวเคลื่อนไหว... ปกป้องประโยชน์ของผู้บริโภคข่าวสาร article
เวทีเสวนาสาธารณะแถลงผลการสำรวจรายการเด็ก article
เรื่องเล่า สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ "อนาคต กสทช. กับก้าวต่อไป ทีวีดิจิตอล" article
สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ "อนาคต กสทช. กับก้าวต่อไป ทีวีดิจิทัล" article
“สิทธิมนุษยชนกับจรรยาบรรณในการนำเสนอเรื่องราวผ่านรายการโทรทัศน์” article
เรื่องเล่าส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 article
งาน เมือง 3 ดี "บางกอกนี้...ดีจัง" article
เรื่องเล่าของพวกเรา : การประชุมเพื่อสรุปผลงานและวางแผนสู่ปีต่อไป article
เรื่องเล่าห้องเรียนอาสาเฝ้าระวังสื่อ article
เรื่องเล่าห้องเรียนครอบครัว: ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อครั้งที่ ๗ article
เรื่องเล่าห้องเรียนครอบครัว : ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อครั้งที่ ๖ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา article
แนะรัฐเปิดให้ภาคประชาชนเข้าไปร่วมกำกับดูแลจอตู้ article
ภาพข่าวงาน Family Awards 2013 article
Road Show ภาคเหนือ article
ห้องเรียนครอบครัว...ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อ article
กิจกรรมเปิดพื้นที่ของชุมชนพูนพำเพ็ญ บางแวก 116 article
ห้องเรียนฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ ครั้งที่ 3 (ภูมิภาคครั้งที่ 2) article
กรณีการร้องเรียนละครเรื่อง "กุหลาบไฟ" article
เล่าเรื่องด้วยภาพ....งานมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 5
งานมอบรางวัล Family Awards 2013 article
การประชุมนานาชาติ : การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล article
เครือข่ายเปิดบูธบันไดงูเรียนรู้เรื่องสื่อ article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อพื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 article
งานเสวนา “ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปกับคำพิพากษาศาลปกครองกรณี Must-Have” article
ประเด็น "ปัญหาการพนัน" article
โครงการ “ฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ” article
เธอทำอะไรบ้าง ฉันทำอะไรบ้าง และมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยกันทำ article
การจัดกิจกรรมบางกอกนี้....ดีจัง ตอนตามรอยโกโบริ ชม ชิม ของดีบางกอกน้อย article
เรื่องเล่าการเดินทางสู่การจัดห้องเรียน ณ บ้านร้อยปี จ.ตราด article
กิจกรรมห้องเรียนครอบครัวรู้เรื่องสื่อ ชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม article
ห้องเรียนสัญจร "ครอบครัวเรียนรู้สื่อ" article
ผลการพิจารณาของ กสทช เรื่องการร้องเรียนรายการ "พฤหัสมหัศจรรย์" article
ประธานเครือข่ายฯร่วมสัมมนา "ทีวีดิจิตอล ประชาชนได้อะไร" article
ร้องเรียนละครเรื่องกุหลาบไฟ article
การระดมความคิดเรื่อง การประมูลทีวีดิจิตอลช่องเด็ก article
ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง” โครงสร้างและรูปแบบรายการประเภทเกมโชว์ที่เอื้อให้เกิดปัญหา.... ” article
เก็บมาฝากจากการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางโทรทัศน์ช่องเด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอล” article
เครือข่ายฯร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ แนวทางไตรภาคีในการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ”
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน article
การหารือของครอบครัวอาสาต่อการขับเคลื่อนงานให้ครอบครัวไทยปลอดการพนัน article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคี ครั้งที่ 1 article
การประชุมร่วมกับที่ปรึกษาของเครือข่ายฯ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง " tablet กับการศึกษาไทย" article
เวทีประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานด้านเด็กและเยาวชนระยะยาว article
เครือข่ายฯเข้าร่วมงานสมัชชาครอบครัวกรุงเทพมหานคร article
แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องที่พบเห็นสื่อทั้งที่ดีและที่ไม่เหมาะสม article
เวทีสัมมนาเรื่อง “ทีวีดิจิตอล.....จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ตอน ทีวีดิจิตอลสาธารณะ article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเข้าร่วมงานสัมมนา "จรรยาบรรณ"ในมุมมองของสื่อและองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ" article
ประชุมวางแผนงานปี 2556
โครงการฝึกให้เป็นนักร้อง (เรียน) มืออาชีพ "Star Ranger"
รวมพลเครือข่ายครอบครัว
งานขอบคุณครอบครัวอาสา article
สรุปงานแบบสบายๆสไตล์เครือข่าย article
จดหมายจากผู้ปกครองท่านหนึ่ง
ASTV ผู้จัดการออนไลน์ รายงานการปิดเว็บโป๊ article
เครือข่ายฯแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรื่องเว็บโป็ article
ประชาสัมพันธ์งาน Family Awards 2012 article
ยื่นหนังสือถึง กสทช.ขอให้ทบทวนร่างประกาศ 3 ฉบับ
หนังสือตอบจาก กสทช เรื่องความไม่เหมาะสมของรายการ "พฤหัสอัศจรรย์" article
การเข้าร่วมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
รมว.ไอซีที ชี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ควบคุมไม่ให้เด็ก ป.1ใช้แท็บเล็ทดูเว็บโป๊
สนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับประชาชน article
ข่าวไทยพีบีเอสเรื่อง "ดูทีวีกับลูก" article
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชา วส.357 สื่อกับเด็ก หัวข้อ "เมื่อสื่อออนไลน์ ท้าทาย สื่อกระแสหลัก : โอกาสและทางออกของการพิทักษ์สิทธิเด็ก?" article
กว่าจะเป็น Family Awards 2011-แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ article
ผลสำรวจเล่มรายงาน Family Awards 2011 article
งาน Family Award 2011 article
แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 3” article
งานแถลงข่าวและเปิดตัวโลโก้ รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว article
การ์ตูนผู้พิทักษ์เด็กและครอบครัว "แฟมิลี่ เรนเจอร์" article
ผลสำรวจ "คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์....ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม?" article
โพลชี้ ความรักความสามัคคี เป็นสิ่งที่ผู้ชมอยากเห็นในโทรทัศน์มากที่สุด เพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลโทรทัศน์ในดวงใจ Family Awards 2011 article
เปิดตัว Logo Family Awards article
เทศกาลละครเยาวชนภาคใต้ article
ขอเชิญโหวตเลือก "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 2" article
สัมนาวิชาการเรื่อง "บทบาทสื่อต่อการสร้างความปรองดองแห่งชาติ"
เวทีเสวนาเรื่อง "การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์" article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสรรค์สื่อมอบหนังสือขอบคุณและมอบดอกไม้ให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม article
การบรรยายเรื่อง"ทำไมครอบครัวถึงต้องเฝ้าระวังสื่อ" โดย ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร article
กิจกรรม "รวมพลังสมาชิกสัมพันธ์ ปี 2"
กิจกรรมห้องทดลองการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์สำหรับเครือข่ายแรงงานสตรีและเยาวชนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค article
เชิญร่วมงานสมาชิกสัมพันธ์......ฟรี
การร่วมจัดกิจกรรมของเครือข่ายฯในงานวันเด็กแห่งชาติ article
พี่เกรซให้สัมภาษณ์ทีวีชุมชนที่อุบลฯ article
เครือข่ายฯร่วมออกบู๊ธ รายการทีวี "หัวใจใกล้กัน" article
ข่าวโทรทัศน์การประกาศผล Family Award 2009 article
งานมอบรางวัล Fmily Award 2009 article
ผลสำรวจ "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว" (Family Poll 2009) article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อ (โรงเรียนเทพศิรินทร์) article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อ article
เสวนาเรื่อง สังคมได้อะไรจากคลิปข่าวรุนแรง article
กิจกรรมครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อออนไลน์ article
เรื่องราวที่น่าสนใจ
รายงานการศึกษา โครงการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 2"
ประชาสัมพันธ์งาน Family Award 2010 article
บทความ นสพ.ไทยโพส X-cyte Kidz - ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี เริ่มก่อนที่ครอบครัว article
ยื่นหนังสือถึงสถานีทีวีทั้ง 4 ช่อง article
การยื่นหนังสือขอให้ยุติการแพร่ภาพความรุนแรงจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด article
งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ประสานงานครอบครัวเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อ article
“เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ช่วยกันสร้างสันติในใจเด็ก” article
กิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ article
ค่ายครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ article
การเฝ้าระวังและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการทีวี article
ค่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ article
ลงพื้นที่เฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ articlebulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Award 2016
dot
bulletทัศนะของผู้เข้าร่วมงาน Family Awards 2016
bulletผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์
bulletโปสเตอร์งาน Family Award 2016
bulletผลการสำรวจสัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล
dot
Family Awards 2013
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Award 2013
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.