ReadyPlanet.com
dot dot
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “สิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์” article

วันที่ 27-28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ สิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์ ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติกโฮเทล จังหวัดนนทบุรี

เวที สิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนหาแนวทางและวิธีการในการปกป้องสิทธิเด็กในสื่อออนไลน์ 2.เพื่อจัดทำร่างคู่มือการปกป้องสิทธิเด็กในสื่อออนไลน์สำหรับครอบครัว โรงเรียนและองค์กรที่ขับเคลื่อน งานเด็กและเยาวชน 3. ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนัก และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 4 กลุ่มใหญ่ คือผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เด็กเล็ก และ ผู้ปกครอง โดยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นเวทีที่ 3 ในประเด็นสิทธิเด็กบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นการทำงานต่อยอดจาก 2 เวทีที่ผ่านมา มีสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเป็นผู้ร่วมก่อการให้เกิดกิจกรรมนี้ โดยการจัดเวที 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ “เวทีคลิปเด็ก...มองให้ลึกกว่าความน่ารัก”  และ “เวทีสิทธิเด็ก...ในยุคมนุษย์กล้องครองเมือง”

ในวันแรกเป็นการเรียนรู้และร่วมกันแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ ปัญหา  ผลกระทบ รวมถึงข้อกังวลประเด็นเด็กกับสื่อออนไลน์ สิ่งที่ได้เรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกันพบว่าเด็กยังขาดทักษะในการใช้สื่อในทางที่ถูกต้อง เด็กขาดความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง พ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูยังขาดความรู้ ความตระหนักต่อการใช้สื่อกับเด็กรวมถึงสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกัน ฯลฯ ในช่วงเสวนามีวิทยากร 2 ท่านได้แก่คุณหมอพรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ อาจารย์สมบัติ             ตาปัญญา ในเรื่องแนวทางแก้ปัญหาต่อความห่วงใย พอจะสรุปได้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว คุณครู นักเรียน จะเป็นส่วนที่จะทำให้การแก้ปัญหาทุกอย่างดีขึ้น รวมถึงการเรียนรู้ตามช่วงวัย ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมหรือสังคมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีความทันสมัยมากขนาดไหน แต่การดำเนินชีวิตต่างๆ ก็ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องเด็กต้องมีทักษะเฉพาะ และทักษะต่างๆ ช่วงสุดท้ายของวันแรกคือการเรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ทีมงานนำเรื่อง 8 ทักษะที่เด็กและเยาวชนยุคใหม่ควรเรียนรู้ในการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลมาให้ได้เรียนรู้ พร้อมกับนำภาพข่าวต่างๆ มาให้อ่านและร่วมวิเคราะห์ว่าควรเพิ่มทักษะอะไรบ้างให้กับเด็กได้เรียนรู้จากข่าวนั้นๆ    

วันที่สองเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนถึงแนวทางแก้ปัญหา สิ่งที่เห็นเหมือนกันคือการให้ความรู้กับผู้ปกครอง รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีเวลาร่วมกันดูแลบุตรหลานมากขึ้น  และการนำความรู้ทันสื่อออนไลน์เข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนหรือการผลักดันให้เกิดการนำไปใช้จริงกับนักเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง  การมีศูนย์รับเรื่องให้คำปรึกษาและเยียวยาเฉพาะในพื้นที่ หรือในโรงพยาบาล การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลเด็กร่วมกัน ในส่วนข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางหลังจากได้ฟังข้อเสนอต่างๆ ในเวทีนี้ ติดตามกันนะคะ  เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเรียนรู้เพราะผู้ใหญ่คือต้นแบบ ถ้าเป็นต้นแบบที่ดีเด็กก็ดีตามค่ะ

 

เก็บมาฝากโดยคุณแม่แมว เกณิกา พงษ์วิรัช

 
กิจกรรมต่างๆของเครือข่ายฯ

ทีมงานตามเก็บทุกคำแนะนำเพื่อให้การทำงานรอบด้านจริงๆ article
กรณีร้องเรียน Thai PBS article
ร้องเรียน Thai PBS article
การผลักดัน E-Sports เป็นหนึ่งชนิดในกีฬา article
เวที “การพนันบนสื่อโทรทัศน์: ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ” article
เครือข่ายฯไปร่วมเซ็นต์ MOU เป็นพันธมิตรกับ บมจ.อสมท ในงานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” article
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เรื่องการขับเคลื่อนมติ "เด็กกับสื่อ" article
เสวนาโต๊ะกลม "สิทธิเด็ก...ในยุคมนุษย์กล้องครองเมือง" article
งานเสวนา “คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์ ... มองให้ลึกกว่าความน่ารัก? article
การประชุมคณะทำงานพร้อมกับครอบครัวอาสาของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ article
ส่งมอบผลการสำรวจรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังออกอากาศ (Post rate) ต่อ กสทช
ผลการสำรวจ สัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว article
เครือข่ายครอบครัวร่วมกับเครือข่ายภาคี สสส. กว่า 500 องค์กร ยื่นหนังสือต้าน รธน.ม. 190 เหตุเลิกเก็บภาษีบาป ล้ม สสส. article
"คิดใหม่พรมแดนสื่อ: ประสบการณ์จากต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย" article
เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย article
เครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ออกโรงต้าน กสทช. article
เรื่องเล่า: เยือนกัลยาณมิตร สถานีโทรทัศน์ MCOT Family article
เรื่องเล่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ article
รายการ Good Moring Thailand Five Minutes Bighero article
เรื่องเล่าชาวเครือข่าย ตอน...ไปเมืองจันท์กันเถอะ article
ช่อง MONO29 ขอสัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่ายฯ article
2 กิจกรรมสำคัญของเครือข่าย article
เครือข่ายครอบครัวเคลื่อนไหว... ปกป้องประโยชน์ของผู้บริโภคข่าวสาร article
เวทีเสวนาสาธารณะแถลงผลการสำรวจรายการเด็ก article
เรื่องเล่า สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ "อนาคต กสทช. กับก้าวต่อไป ทีวีดิจิตอล" article
สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ "อนาคต กสทช. กับก้าวต่อไป ทีวีดิจิทัล" article
“สิทธิมนุษยชนกับจรรยาบรรณในการนำเสนอเรื่องราวผ่านรายการโทรทัศน์” article
เรื่องเล่าส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 article
งาน เมือง 3 ดี "บางกอกนี้...ดีจัง" article
เรื่องเล่าของพวกเรา : การประชุมเพื่อสรุปผลงานและวางแผนสู่ปีต่อไป article
เรื่องเล่าห้องเรียนอาสาเฝ้าระวังสื่อ article
เรื่องเล่าห้องเรียนครอบครัว: ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อครั้งที่ ๗ article
เรื่องเล่าห้องเรียนครอบครัว : ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อครั้งที่ ๖ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา article
แนะรัฐเปิดให้ภาคประชาชนเข้าไปร่วมกำกับดูแลจอตู้ article
ภาพข่าวงาน Family Awards 2013 article
Road Show ภาคเหนือ article
ห้องเรียนครอบครัว...ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อ article
กิจกรรมเปิดพื้นที่ของชุมชนพูนพำเพ็ญ บางแวก 116 article
ห้องเรียนฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ ครั้งที่ 3 (ภูมิภาคครั้งที่ 2) article
กรณีการร้องเรียนละครเรื่อง "กุหลาบไฟ" article
เล่าเรื่องด้วยภาพ....งานมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 5
งานมอบรางวัล Family Awards 2013 article
การประชุมนานาชาติ : การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล article
เครือข่ายเปิดบูธบันไดงูเรียนรู้เรื่องสื่อ article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อพื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 article
งานเสวนา “ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปกับคำพิพากษาศาลปกครองกรณี Must-Have” article
ประเด็น "ปัญหาการพนัน" article
โครงการ “ฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ” article
เธอทำอะไรบ้าง ฉันทำอะไรบ้าง และมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยกันทำ article
การจัดกิจกรรมบางกอกนี้....ดีจัง ตอนตามรอยโกโบริ ชม ชิม ของดีบางกอกน้อย article
เรื่องเล่าการเดินทางสู่การจัดห้องเรียน ณ บ้านร้อยปี จ.ตราด article
กิจกรรมห้องเรียนครอบครัวรู้เรื่องสื่อ ชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม article
ห้องเรียนสัญจร "ครอบครัวเรียนรู้สื่อ" article
ผลการพิจารณาของ กสทช เรื่องการร้องเรียนรายการ "พฤหัสมหัศจรรย์" article
ประธานเครือข่ายฯร่วมสัมมนา "ทีวีดิจิตอล ประชาชนได้อะไร" article
ร้องเรียนละครเรื่องกุหลาบไฟ article
การระดมความคิดเรื่อง การประมูลทีวีดิจิตอลช่องเด็ก article
ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง” โครงสร้างและรูปแบบรายการประเภทเกมโชว์ที่เอื้อให้เกิดปัญหา.... ” article
เก็บมาฝากจากการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางโทรทัศน์ช่องเด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอล” article
เครือข่ายฯร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ แนวทางไตรภาคีในการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ”
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน article
การหารือของครอบครัวอาสาต่อการขับเคลื่อนงานให้ครอบครัวไทยปลอดการพนัน article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคี ครั้งที่ 1 article
การประชุมร่วมกับที่ปรึกษาของเครือข่ายฯ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง " tablet กับการศึกษาไทย" article
เวทีประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานด้านเด็กและเยาวชนระยะยาว article
เครือข่ายฯเข้าร่วมงานสมัชชาครอบครัวกรุงเทพมหานคร article
แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องที่พบเห็นสื่อทั้งที่ดีและที่ไม่เหมาะสม article
เวทีสัมมนาเรื่อง “ทีวีดิจิตอล.....จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ตอน ทีวีดิจิตอลสาธารณะ article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเข้าร่วมงานสัมมนา "จรรยาบรรณ"ในมุมมองของสื่อและองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ" article
ประชุมวางแผนงานปี 2556
โครงการฝึกให้เป็นนักร้อง (เรียน) มืออาชีพ "Star Ranger"
รวมพลเครือข่ายครอบครัว
งานขอบคุณครอบครัวอาสา article
สรุปงานแบบสบายๆสไตล์เครือข่าย article
จดหมายจากผู้ปกครองท่านหนึ่ง
ASTV ผู้จัดการออนไลน์ รายงานการปิดเว็บโป๊ article
เครือข่ายฯแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรื่องเว็บโป็ article
ประชาสัมพันธ์งาน Family Awards 2012 article
ยื่นหนังสือถึง กสทช.ขอให้ทบทวนร่างประกาศ 3 ฉบับ
หนังสือตอบจาก กสทช เรื่องความไม่เหมาะสมของรายการ "พฤหัสอัศจรรย์" article
การเข้าร่วมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
รมว.ไอซีที ชี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ควบคุมไม่ให้เด็ก ป.1ใช้แท็บเล็ทดูเว็บโป๊
สนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับประชาชน article
ข่าวไทยพีบีเอสเรื่อง "ดูทีวีกับลูก" article
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชา วส.357 สื่อกับเด็ก หัวข้อ "เมื่อสื่อออนไลน์ ท้าทาย สื่อกระแสหลัก : โอกาสและทางออกของการพิทักษ์สิทธิเด็ก?" article
กว่าจะเป็น Family Awards 2011-แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ article
ผลสำรวจเล่มรายงาน Family Awards 2011 article
งาน Family Award 2011 article
แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 3” article
งานแถลงข่าวและเปิดตัวโลโก้ รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว article
การ์ตูนผู้พิทักษ์เด็กและครอบครัว "แฟมิลี่ เรนเจอร์" article
ผลสำรวจ "คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์....ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม?" article
โพลชี้ ความรักความสามัคคี เป็นสิ่งที่ผู้ชมอยากเห็นในโทรทัศน์มากที่สุด เพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลโทรทัศน์ในดวงใจ Family Awards 2011 article
เปิดตัว Logo Family Awards article
เทศกาลละครเยาวชนภาคใต้ article
ขอเชิญโหวตเลือก "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 2" article
สัมนาวิชาการเรื่อง "บทบาทสื่อต่อการสร้างความปรองดองแห่งชาติ"
เวทีเสวนาเรื่อง "การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์" article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสรรค์สื่อมอบหนังสือขอบคุณและมอบดอกไม้ให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม article
การบรรยายเรื่อง"ทำไมครอบครัวถึงต้องเฝ้าระวังสื่อ" โดย ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร article
กิจกรรม "รวมพลังสมาชิกสัมพันธ์ ปี 2"
กิจกรรมห้องทดลองการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์สำหรับเครือข่ายแรงงานสตรีและเยาวชนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค article
เชิญร่วมงานสมาชิกสัมพันธ์......ฟรี
การร่วมจัดกิจกรรมของเครือข่ายฯในงานวันเด็กแห่งชาติ article
พี่เกรซให้สัมภาษณ์ทีวีชุมชนที่อุบลฯ article
เครือข่ายฯร่วมออกบู๊ธ รายการทีวี "หัวใจใกล้กัน" article
ข่าวโทรทัศน์การประกาศผล Family Award 2009 article
งานมอบรางวัล Fmily Award 2009 article
ผลสำรวจ "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว" (Family Poll 2009) article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อ (โรงเรียนเทพศิรินทร์) article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อ article
เสวนาเรื่อง สังคมได้อะไรจากคลิปข่าวรุนแรง article
กิจกรรมครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อออนไลน์ article
เรื่องราวที่น่าสนใจ
รายงานการศึกษา โครงการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 2"
ประชาสัมพันธ์งาน Family Award 2010 article
บทความ นสพ.ไทยโพส X-cyte Kidz - ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี เริ่มก่อนที่ครอบครัว article
ยื่นหนังสือถึงสถานีทีวีทั้ง 4 ช่อง article
การยื่นหนังสือขอให้ยุติการแพร่ภาพความรุนแรงจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด article
งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ประสานงานครอบครัวเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อ article
“เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ช่วยกันสร้างสันติในใจเด็ก” article
กิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ article
ค่ายครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ article
การเฝ้าระวังและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการทีวี article
ค่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ article
ลงพื้นที่เฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ articlebulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Award 2016
dot
bulletทัศนะของผู้เข้าร่วมงาน Family Awards 2016
bulletผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์
bulletโปสเตอร์งาน Family Award 2016
bulletผลการสำรวจสัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล
dot
Family Awards 2013
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Award 2013
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.